Poradnia została utworzona z dniem 01.09.1966 roku, na wniosek Kuratora Okręgu Szkolnego w Szczecinie, decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Pierwotna nazwa to Powiatowa Poradnia Wychowawczo - Zawodowa w Świnoujściu. Pierwszą siedzibą był gościnny budynek Szkoły Podstawowej Nr 4, a pierwszym dyrektorem mgr Jan Robak /1966-1984/. W 1968 roku poradnię przeniesiono do Przychodni Rejonowej przy ulicy Dąbrowskiego 5. W 1976 roku nastąpiła zmiana bazy lokalowej na budynek przy ul. Małopolskiej. Natomiast w 1978 roku przeniesiono Poradnię do budynku przy ul. Piastowskiej 54, gdzie mieści się ona do dnia dzisiejszego. W 1980 roku nastąpiła reorganizacja struktury organizacyjnej Poradni, na wniosek Inspektora Oświaty i Wychowania w Świnoujściu z dnia 26.11.1979 roku, utworzono filię Poradni w Wolinie.

W 1984 roku w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora mgr Jana Robaka w dniu 05.09.1984 r. na stanowisko dyrektora poradni powołano mgr Marię Moszyńską - Wojnowską. /1984-1990/. W 1985 roku, ze względu na nie najlepszy stan techniczny budynku, podpisano umowę z Fabryką Wyrobów Blaszanych w Małomicach, która sfinansowała remont kapitalny, w zamian za udostępnienie budynku placówki w okresie letnim na wczasy. Na czas remontu Poradnia znalazła tymczasową siedzibę w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy Placu Słowiańskim. We wrześniu 1988 roku pracownicy Poradni powrócili do wyremontowanego budynku. W międzyczasie od dnia 01.02.1987 r. filia Poradni w Wolinie zaczęła funkcjonować jako samodzielna placówka.

W 1990 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora - obowiązki objęła mgr Teresa Ziółkowska /1990-97/. Od 1991 roku poradnia na skutek zmian Ustawowych przyjmuje nazwę Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna. Od 1997 roku, w związku z przejściem poprzedniej dyrektor na emeryturę, obowiązki dyrektora obejmuje mgr Sławomir Wojtyłko.

Praca merytoryczna Poradni podlega kontroli i w 1989 roku odbyła się hospitacja przeprowadzona przez Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Szczecinie, która sprawowała nadzór pedagogiczny nad Poradniami Województwa Szczecińskiego. Dokonana została ocena działalności pracowników, ich pracę oceniono wysoko.

W 2013 roku Poradnia poddana była, w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluacji problemowej zewnętrznej, prowadzonej przez wizytatorów Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, uzyskaliśmy jedną ocenę „A” i dwie oceny „B”, co świadczy o bardzo wysokim i wysokim spełnianiu standardów wymagań.

W 2014 roku Zachodniopomorski Kurator Oświaty w porozumieniu z Organem Prowadzącym , wskazał naszą Poradnię, jako placówkę uprawnioną do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży z autyzmem w tym zespołem Aspergera.

W pierwszych latach działalności placówki zatrudnionych było trzech pracowników merytorycznych. Do 1991 roku w działalności Poradni przeważała praca diagnostyczna, konsultacyjna i korekcyjna. Od 1991 roku praca placówki została wzbogacona o nowe formy pracy: terapię i psychoedukację, czego efektem było przeorganizowywanie struktury organizacyjnej placówki. Od 1997 roku Poradnia zaczęła pracować w systemie trzech pracowni: diagnozy psychologicznej, diagnozy pedagogicznej, psychoedukacji i terapii.

W następnych latach warsztat pracy placówki został wzbogacony o specjalistyczny sprzęt: w 2006 i w 2011 roku zakupione zostały urządzenia do terapii Biofeedback, w 2010 roku gabinet logopedyczny wzbogacony został w specjalistyczne oprogramowanie do terapii, w 2014 roku audiometr tonalny do diagnozy zburzeń słuchu, w 2015 roku urządzenie do terapii uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa, w 2016 roku wyposażona została sala do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wszystkie gabinety wyposażone są w sprzęt komputerowy.

Zwiększanie zadań stojących przed Poradnią oraz zainteresowania usługami, powodowało stopniowy wzrost zatrudnienia specjalistów. W chwili obecnej pracuje w Poradni: 5 psychologów, 3 pedagogów, 1 logopeda, 5 terapeutów.

Przez cały okres działalności Poradni pracownicy merytoryczni ustawicznie dokształcali się, wszyscy mają ukończone studia podyplomowe, ponadto brali i biorą udział w różnych formach szkoleń, warsztatów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Większość szkoleń i warsztatów organizowana jest na terenie Poradni i biorą w nich również udział nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkół i przedszkoli, w tym również spoza Świnoujścia. Taka organizacja szkoleń pozwoliła na obniżenie ich kosztów i zwiększenie ich dostępności. W ramach upowszechniania sposobów radzenia sobie z problemami z którymi stykają się nasi podopieczni, pracownicy Poradni współpracują z lokalną prasą i telewizją. Piszą artykuły na temat agresji, dysleksji, trudności szkolnych, zaburzeń rozwojowych, narkomanii, trudności wychowawczych, jak również udzielają wywiadów w Telewizjach Lokalnych, które realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska. Osoby, które prowadzą w Poradni szkolenia, są przez nas proszone o udzielanie wywiadów do prasy i telewizji i chętnie to czynią. Wspierają nas w ten sposób w naszych działaniach.

Wysokie kwalifikacje zawodowe i zaangażowanie w pracę pracowników merytorycznych Poradni zostały pozytywnie ocenione przez komisje kwalifikacyjne do spraw awansu zawodowego 15 osób uzyskało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Tak efektywna praca była dostrzegana i w ciągu 50 lat istnienia Poradni za wybitne osiągnięcia w pracy: 5 osób odznaczonych zostało Krzyżami Zasługi: 1 złotym, 1 srebrnym, 3 brązowymi,, 8 osób Medalami za Długoletnią Służbę, 5 osób medalami Komisji Edukacji Narodowej, 11 osób otrzymało nagrodę Prezydenta Miasta.