Założenia koncepcji pracy poradni:

 1. Poradnia w sposób elastyczny dostosowuje się do zmieniających się potrzeb lokalnego środowiska i kierunków wprowadzanych w ramach reformy oświaty.
 2. Skuteczne zarządzanie placówką, zapewnia sprawne jej funkcjonowanie.
 3. Procesy zachodzące w placówce służą jej rozwojowi i zadowoleniu klientów.
 4. Poradnia w wysokim stopniu wypełniania wymagania w zakresie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki.
 5. Poradnia odgrywa znacząca rolę w środowisku lokalnym.
 6. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poradni i poszerzanie ich kompetencji służy realizacji zadań poradni.

Koncepcja wyznacza kierunki rozwoju placówki:

 1. Działania mające na celu podniesienie jakości pracy poradni.
 2. Wszechstronne wspieranie szkół i placówek przedszkolnych w wypełnianiu ich funkcji.
 3. Wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów.
 4. Usprawnianie pracy poradni.
 5. Rozwijanie bazy poradni.
 6. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Nasza placówka oferuje usługi w wielu dziedzinach

Oprócz diagnozy psychologiczno - pedagogicznej oraz logopedycznej nasza oferta obejmuje niżej wymienione typy zajęć:

 1. warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców;
 2. zajęcia warsztatowe dla rad pedagogicznych;
 3. grupy wsparcia dla nauczycieli;
 4. zajęcia grupowe dla rodziców w ramach "Szkoła dla rodziców";
 5. systemowa terapia rodzin;
 6. terapia indywidualna rodziców;
 7. zajęcia integracyjno - terapeutyczne dla młodzieży;
 8. zajęcia grupowe psychoedukacyjne dla młodzieży;
 9. realizacja programów profilaktycznych na temat agresji i profilaktyki uzależnień dla całych zespołów klasowych;
 10. warsztaty antystresowe dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych;
 11. zajęcia metodami aktywnymi dla klas z zakresu wychowania seksualnego;
 12. zajęcia metodami aktywnymi profilaktyki HIV/AIDS dla grup środowiskowych;
 13. zajęcia grupowe - terapia bajką;
 14. zajęcia grupowe - muzykoterapia;
 15. grupy otwarte socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
 16. treningi EEG Biofeedback;
 17. terapia uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa;
 18. terapia hipnozą dzieci i młodzieży.